[Slider shortcode]

1. Algemeen

1.1 Introductie
Locktech, ingeschreven in het handelsregister te Rotterdam onder nummer 24461487, is gespecialiseerd in automatisering van en consultancy in veiligheidbeheersystemen, zoals Lock Out & Tag Out

1.2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Locktech, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en de Wederpartij, hierna te noemen: “Opdrachtgever” waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken en dienen bij goedkeuring van de offerte ondertekend geretourneerd te worden aan Opdrachtnemer.

1.3 Uitbreiding toepassing algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Opdrachtgever en haar directie.

1.4 Toepasselijkheid inkoop- of andere voorwaarden
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.5 Naleving van de voorwaarden
Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2. Offertes en bevestigingen

2.1 Offertes
Offertes zijn vrijblijvend. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onverwachte verandering in de werkzaamheden. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten

2.2 Schrijf/typfouten
Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 Schriftelijke bevestiging
Bij goedkeuring van de offerte door de Opdrachtgever dit gaarne schriftelijk bevestigen aan de Opdrachtnemer. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de Opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de Opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de Opdrachtnemer zijn bevestigd.

3. Overeenkomst

3.1 Installatie van het Locktech veiligheidbeheersysteempakket
De Opdrachtnemer zal zorgdragen voor het leveren van de diensten, zoals gespecificeerd in de offerte aan de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer zal zich inspannen om deze diensten binnen de afgesproken termijn uit te voeren

3.2 Duur van de overeenkomst
De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt aangegaan voor een bepaalde tijd en vangt aan op het moment van goedkeuring van de offerte door Opdrachtgever en eindigt na 10 werkdagen na oplevering van de implementatie of indien anders overeengekomen na de officiële overdracht op aangeven van Opdrachtnemer.

3.3 Wijzigen van de overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties etcetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

3.4 Uitvoering bij een gewijzigde overeenkomst
Indien de overeenkomst is gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om daaraan uitvoering te geven als de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het als dan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Opdrachtnemer op en is voor de Opdrachtgever evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

4. Levering

4.1 Levering
Opdrachtnemer levert alle materialen op het terrein van Opdrachtgever

4.2 Termijn van levering
Een door de Opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van het pakket heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De Opdrachtnemer is, ook bij een opgegeven termijn voor het installeren van het pakket, eerst in verzuim nadat de Opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Indien opdrachtnemer gegevens behoeft van de Opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever deze juist en volledig aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.

4.3 Werkzaamheden door derden
Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.4 Wanprestatie
In geval van wanprestatie gaarne zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na de implementatie of, indien anders overeengekomen, na de officiële overdracht op aangeven van Opdrachtnemer, schriftelijk aan de Opdrachtnemer mededelen, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

5. Verplichtingen Opdrachtgever

5.1 Verstrekken van rechten
De Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de Opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig in handen krijgen van rechten om externe software te kunnen installeren en registreren op de bedrijfscomputer.

5.2 Verstrekken van toegang tot het terrein
De Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen om Opdrachtnemer toegang te verstrekken tot het terrein door het regelen van de (eventueel) benodigde introductie-trainingen

5.3 Training personeel
De Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen om haar personeel in staat te stellen om tijdens de ochtenddienst of middagdienst de trainingsessies te volgen mits dit door omstandigheden zoals grote storingen, shutdowns of incidenten niet mogelijk is. Geplande trainingsessies welke niet aan kunnen vangen wegens een reden die buiten eerder genoemde omstandigheden ligt zullen in mindering gebracht worden op het aantal nog openstaande trainingsessies of in rekening gebracht worden indien er maar één trainingssessie afgenomen wordt.

6. Rechten van intellectuele eigendom

6.1 Auteursrecht en industriële eigendom
Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom- waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan de Opdrachtnemer. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend de Opdrachtnemer daartoe bevoegd.

6.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.

6.3 Intellectuele eigendom
Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

7. Eigendomsrecht

7.1 Eigendomsvoorbehoud
Alle door Opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

7.2 Doorverkoop/verpanding eigendomsrecht
Door Opdrachtnemer geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

7.3 Veiligstelling eigendomsrecht
De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen

7.4 Beslaglegging door derden
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

7.5 Eigendom bij Opdrachtnemer
Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de Opdrachtnemer tot stand gebrachte ontwerpen of (elektronische) bestanden, eigendom van de Opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

8. Gebruik

8.1 Gebruik
De Locktech gevarenlabels zijn alleen bestemd voor gebruik in de bijgeleverde thermische transfer printer

8.2 Ruimer gebruik
De Opdrachtgever is (zonder de schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer) niet gerechtigd de Locktech gevarenlabels ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen en/of te dupliceren. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, duplicatie, verminking of aantasting van de Locktech gevarenlabel, heeft de Opdrachtnemer recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van de Opdrachtnemer een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

8.3 Wijzigingen
Tenzij anders is overeengekomen, is het de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer veranderingen in de Locktech gevarenlabels, aan te brengen of te laten aanbrengen.

8.4 Eigen promotie
De Opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om de gevarenlabel te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

9. Betaling voor meerwerk

9.1 Betaling voor meerwerk
Naast de overeengekomen betaling worden de kosten voor extra trainingsessies en/of probleemoplossingen, welke buiten de overeenkomst vallen beschreven in artikel 1, lid 1, door de Opdrachtnemer apart in rekening gebracht, op basis van de gebruikelijk door de Opdrachtnemer gehanteerde uurtarieven. Uitzonderingen op de probleemoplossing zijn de standaard garantiebepalingen van de printer en/of eventueel afgesloten contracten via het Customer Care programma

10. Betaling

10.1 Betalingsverplichting
Betalingen gaarne binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door de Opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de Opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de Opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het faktuurbedrag met een minimum van € 1000,- excl. BTW.

10.2 Geen korting of compensatie
De Opdrachtgever verricht de aan de Opdrachtnemer verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie

10.3 Bezwaar
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

10.4 Periodieke facturatie
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om tussentijds te factureren.

11. Vervroegde opzegging en ontbinding overeenkomst

11.1 Opzegging overeenkomst door Opdrachtgever
Wanneer de Opdrachtgever de overeenkomst eerder opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, de betalingsverplichting na te komen en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

11.2 Ontbinding overeenkomst door Opdrachtnemer
Indien de overeenkomst door de Opdrachtnemer eerder wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Opdrachtgever, dient de Opdrachtgever, naast een schadevergoeding, de betalingsverplichting en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de Opdrachtgever op grond waarvan van de Opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

11.3 Ontbinding overeenkomst door Opdrachtgever
In geval van eerdere ontbinding door de Opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door de Opdrachtnemer zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat de Opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die de Opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

11.4 Schadevergoeding
De schadevergoeding bedoelt in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door de Opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30% van het resterende deel van de betalingsverplichting welke de Opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

11.5 Faillissement
Zowel de Opdrachtnemer als de Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surcéance van de andere partij.

12. Garanties en vrijwaringen

12.1 Auteursrechthebbende
De Opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

12.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp
De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer of door de Opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

12.3 Garantie toepassing in Nederland
De door Opdrachtnemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Opdrachtnemer kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

12.4 Garantie duur
De in lid 3 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Opdrachtnemer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

12.5 Vervallen garantie
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, in tegenstelling tot wat beschreven staat in de Locktech manual of gebruik van andere gevarenlabels dan de Locktech gevarenlabels, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etcetera.

12.6 Klachten en/of gebreken
De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

12.7 Betalingsverplichting bij reclamatie
Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

12.8 Reclamatie achteraf
Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, mits dit aanspraak maakt op of de geldende fabrieksgarantie of de eventueel afgesloten Service Level Agreement.

12.9 Retournering bij reclamatie
Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Opdrachtnemer, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Opdrachtnemer te retourneren en de eigendom daarover aan Opdrachtnemer te verschaffen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

12.10 Ongegronde klachten
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

12.11 Verloop van garantietermijn
Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden, tenzij er gebruik wordt gemaakt van een Service Level Agreement.

12.12 Verjaringstermijn
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Aansprakelijkheid
De Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
a. fouten of terkortkomingen in het materiaal dat door de Opdrachtgever ter hand is gesteld.
b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet nakomen van hetgeen beschreven in artikel 5.
c. fouten of terkortkomingen van door of namens de Opdrachtgever ingeschakelde derden.
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaves van toeleveranciers.
e. fouten of gebreken in de door het personeel aangemaakte databases en daardoor foutief gedrukte gevarenlabels.
f. gevolgschade door foutief gedrukte gevarenlabels aan de hand van fouten of gebreken in de door het personeel aangemaakte databases.
g. gevolgschade door fouten en/of gebreken als gevolg van het niet opvolgen van de procedure, zoals beschreven in de Locktech manual.
h. storingen en/of foutmeldingen door aanpassingen aan Excel bestanden en/of label templates, zonder eerst de Opdrachtnemer hierover geinformeerd te hebben.
i. storingen, fouten en/of gevolgschade als gevolg van het gebruik van gevarenlabels anders dan de Locktech gevarenlabels.
j. storingen in het systeem of slecht tot niet functioneren van het systeem als gevolg van software updates door de IT afdeling met betrekking tot Microsoft Excel en Microsoft Windows. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo duidelijk als mogelijk instrueren voor wat betreft de aandachtspunten voor IT met betrekking tot de computer die in gebruik genomen zal worden voor het veiligheidbeheersysteem. Aan deze instructies kunnen geen rechten ontleend worden.

13.2 Beperking aansprakelijkheid
Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

13.3 Aansprakelijkheid bij onjuiste en/of onvolledige gegevens
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.4 Verval aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

13.5 Kopieën materialen
De Opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, kan de Opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

14. Overmacht

14.1 Overmacht
Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

14.2 Definitie overmacht
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

14.3 Ontbinding als gevolg van overmacht
Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

14.4 Gedeeltelijke of volledige nakoming van verplichting tijdens overmacht
Voorzoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

15. Overige bepalingen

15.1 Overdracht aan derden
Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

15.2 Vertrouwelijkheid
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

15.3 Opschriften
De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

15.4 Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Opdrachtnemer is gevestigd, naar keuze van de Opdrachtnemer.